המדבר בבית הכנסת כמעמיד צלם בהיכל

… וא”כ בימים הללו ראוי ליתן לב לתקן כל הדברים הגורמים לשכינה שתסתלק מישראל שזה היה כונת היונים, והנה בעוה”ר בעת הגלות אפס מקום להשראת השכינה, כי חרב בית מקדשנו, והקב”ה ברחמיו השאיר לנו שארית, וכתיב ואהיה להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ושם השכינה שורה, ואלו המדברים בבה”כ אין לך מורד במלכו של עולם בהיכלו ולפניו גדול מזה, וזה מטמא אויר הקדוש דוגמת היונים שטימאו המזבח, כי זה מעמיד צלם בהיכל, כי בכל עבירה נעשית קליפה ורוח הטומאה, ובעוה”ר נתפרץ הדבר מאד

מתוך דרושי צל”ח, דרוש ל”ג

[נמצא ע”י ומקדשי תיראו‘, טלפון: 05331-99990 | 077-22-666-33 | פקס: 02-5716716 אימייל: [email protected]]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.