הלכות תחבורה ציבורית

נשאל הרב בן ציון וואזנר כדלהלן:

נסתפק האם הוא חייב כסף לתחבורה הציבורית, כגון שכח לשלם, האם ניתן לשלם בכרטיסיה או דוקא בסכום מלא? ומה הדין אם השתנה מאז התעריף, כגון ב”ערך צבור”? (א”ה, השאלה קוצרה)

 

תשובה: תלוי, כל שחברת ההסעה ממשלתית, או עירונית, אף שכבר נהוג ומוסכם מפי גדולי בתראי, ובראשם פוסה”ד אאמו”ר ז”ל בעל “שבט הלוי” לאסור לכתחילא, בעיקר כדי שלא לבוא לידי חילול השם, שאיסורו חמור מאוד, ובקל אפשר להכשל בו, עיין (יומא פה.) אבל אחר מעשה לא שייך באלו השבת גזילה – וכ”ש ספק גזל, שאין כאן נגזל, לאפוקי חברות פרטיות, שיש להם בעלים, חייב להתקשר אליהם ולהסתדר עמהם.

 

– מתוך העיתונות

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.