החיי אדם אודות היתר מהר”ם

בדיני הלואות על ריבית אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומר ועכ”פ תדע שעל כל התרים נאמר היחתה איש אש בחיקו ובגדיו לא תשרפנה וטוב לפני ה’ ימלט מזה כו’

וישים ללבו לשמור ולעשות כי ישרים דרכי ה’ וכל דבר יכול להעשות ע”פ היתר.

מקור: צוואת בעל מחבר ספר “חיי אדם”, הנקרא “בית אברהם” סימן ל”ט

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.