האם מתקדש שם שמים בלגיוני עשו?

…וכתוב אומר כל הגוים כאין נגדו (ישעיה מ) מעשה באנטונינוס שבא לקיסרין ושלח אחר רבינו הקדוש והלך עמו ר”ש בנו ור’ חייא הגדול ראה ר”ש שם לגיון אחד נאה ומשובח ראשו מגיע לקפאלירס של עמודים א”ל לר’ חייא ראה כמה פטומין עגלין של עשו נטלו רבי חייא והוליכו לשוק והראהו סל של ענבים ושל תאנים והזבובין עליהם א”ל רבי חייא זבובין אלו ואותו לגיון שוין כשעלה ר”ש אצל אביו א”ל כך אמרתי לר’ חייא וכך השיב לי א”ל כל כך נתן רבי חייא הבבלי ממש שהשוה אותן לזבובין לפי שלגיונים אלו אינן ספונין לכלום אבל זבובין הקב”ה עושה שליחותו בהן שנאמר (ישעיה ז) והיה ביום ההוא ישרוק ה’ לזבוב אשר בקצה יאורי וגו’ וכן (שמות כג) ושלחתי את הצרעה ובכנים וצפרדעים תדע שבשעה שבקש הקב”ה לקיים גזירות ידוע תדע בקטן שבשבטים עושה שליחותו ונמכר יוסף במצרים וירדו יעקב ובניו ופרעו את השטר לכך כתיב ויוסף הורד מצרימה ויוסף הורד מצרימה זש”ה מה גדלו מעשיך ה’ מאד עמקו מחשבותיך (תהלים צב)

  • Medrash Rabbi Tanchuma ‘Vayeshev’ chapter 3

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.