האם הגאון מוילנא חולק על הראשונים ז”ל?

סנהדרין מ”ד ב’:

אמר ליה אביי לרב דימי האי קרא במערבא במאי מוקמיתו ליה אל תצא לריב מהר פן מה תעשה באחריתה בהכלים אותך רעך ריבך ריב את רעך וסוד אחר אל תגל בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא ליחזקאל לך אמור להם לישראל אביך האמורי ואמך חתית אמרה רוח פסקונית לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אם יבואו אברהם ושרה ויעמדו לפניך אתה אומר להם ומכלים אותם…

רש”י שם: 

אמר רוח פסקונית, גבריאל.

הגהות הגר”א:

נ”ב, אינו כן.

א”ה, איני יודע טעמו.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.