האם הגאולה תלויה בתשובה? דברי בעל הלשם

ספר שערי הלשם חלק ב’ סימן י”ג – פרק ד’, עולם הבא וסדר העליות:

… והרי לנו דימות המשיח אינו תלוי בזכות ומעשים כלל. וכן שם בסנהדרין צ”ז סע”ב בפלוגתא דר’ אליעזר ור’ יהושע ואמר ר’ יהושע חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו לא בתשובה ומעשים טובים (ויש שם בגמרא שלפנינו ט”ס וחילוף מדברי ר”א לדברי ר”י וכמו שמוכח שם בברייתא השניה שהובא שם בסמוך תניא אידך כו’ וכנז’ והגירסא הנכונה בברייתא הקודמת שם הוא כמ”ש בירושלמי תענית דף ב’ ע”ב ע”ש) ושקלו וטרו בזה ר”א ור”י ובלסוף שתק ר”א וכמו שמבואר שם והרי הודה ר”א ג”כ לר”י שהגאולה העתידה אינו תלוי בתשובה ומעשים טובים כלל. וכן כתב הרמב”ן בפ’ האזינו שהבטחת גאולה העתידה אין בה תנאי בתשובה ועבודה אלא שהיא מובטח לבוא עכ”פ ע”ש.

ומה שנמצא בכמה אגדות שתלוי בתשובה. הנה הוא ע”פ מה שאמרו שם בסנהדרין קי”א א’ כי אחד מעיר מזכה כל העיר כולה ושנים ממשפחה מזכין כל המשפחה כולה. וכן הוא מבואר במדרש הנעלם בזוהר חדש פ’ נח סמוך לסופו שאמר שם ר’ אליעזר בפירוש כי הגם שהכל תלוי בתשובה אך אי יחזרון בתשובה אפי’ חדא כנישתא בזכותם יתכנש כל גלותא ע”ש ובאמת הרי ישנם כמה צדיקים בכל דור ודור עכ”פ. ל”ו צדיקי דמקבלי אפי שכינה. (ובתיקונים תיקון כ”א נ”ז א’ מבואר כי הם ע”ב. ל”ו בארץ ישראל ל”ו בחו”ל. ומשמע שם כי הם נסתרים כי הם במדרגת לב ע”ש) מ”ה צדיקים שבהם מתקיים העולם וכנ”ל פ”ח. והרי אינו חסר העולם מכמה צדיקים בכל דור אשר בזכותם יבוא הגאולה לכל ישראל כולם אפי’ כשיהיו רובם חייב וכנז’.

וכן מורה כמה פסוקים ביחזקאל ל”ו ל”ז ומבואר שם כמעט בפירוש. שהגאולה האחרונה אינו תלוי בתשובה ומעשים טובים כלל והיא בטוחה לבוא עכ”פ. מה גם כי הרי האיש לבוש הבדים שהוא המלאך גבריאל (ע’ ב”ר פ’ כ”א סי’ ה’) בא בשבועה בחי העולם כי למועד מועדים וחצי כו’ וכמ”ש בדניאל י”ב. ואם שהיה קץ הגאולה תלוי בתשובה הרי לא שייך שבועה על זה כי תשובה תלוי בבחירה. והוא באמת הראיה אחרונה שמביא ר’ יהושע לדבריו והוא ראיה שאין עליה תשובה. וכן נאמר ג”כ חבקוק ב’ ויפח לקץ ולא יכזב אם יתמהמה חכה לו כי בא יבא לא יאחר. ומה שאמר לא יכזב ולא יאחר הכוונה מבואר שלא יהיה שום עיכוב בדבר וכשיגיע עת הקץ הנה יבא עכ”פ בין אם יהיו זכאי או חייב.

והרי לנו מכ”ז כי הגאולה העתידה אינו תלוי בזכות ומעשים כלל.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.