דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין

רמ”א יו”ד סו”ס רנ”ט:

וכן אם אמרו בחלום: אלו המעות שהטמין אביך, של צדקה הם, אינו כלום, דדברי חלומות לא מעלין ולא מורידין. אבל אם אמר להם כן אחר, אם הם במקום שהיה יכול ליטול אלו המעות וליתנם לצדקה, נאמן במגו שהיה נותנם לצדקה. ואם לאו, אינו נאמן.

ש”ך שם סקט”ו:

אלו המעות שהטמין אביך כו’, פירוש שאינו יודע היכן המעות שהטמין אביו ומראה לו בעל החלומות המעות ואומר לו אלו המעות שהטמין אביך וכן הוא בסנהדרין (דף ל’ ע”א) שבא בעל החלום ואמר ליה כך וכך הן במקום פלוני הן של מעשר שני הן זה היה מעשה ואמרו חכמים דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין והשתא הוי שפיר רבותא.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.