גם להיתר אמיתי יש גבולות

צריך לדעת יסוד כללי. גם היתר “גמור” ושל חז”ל יש לו גבולות. ולמשל,  אם אמרו, הלכה כהמיקל בעירובין, הרי אין ההוא כובס והצדוקי בכלל. כי אמנם מ”ט פנים יש, אך לא לא יותר ולא בכל שאלה. וכן אם כתמים תולין “בכל מידי”, אין זה פשוט ממילא להתיר כתם כגריס בזה”ז. וגם אם כל הענין רק סייג, עכ”פ גם סייג יש לו שיעור למטה כל דהו. והבן.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.