גדול שמי בגוים

השוחט קדשי נכרים בחוץ חייב וכן המעלה אותן בחוץ והנכרים מותרין להקריב עולות לשם בכל מקום והוא שיקריבו בבמה שיבנו ואסור לסייען ולעשות שליחותן שהרי נאסר עלינו להקריב בחוץ ומותר להורות להם וללמדם היאך יקריבו לשם האל ברוך הוא
אני חושד שהדרך להחזיר את עם ישראל בתשובה עוברת דרך הגוים. אם אפשר לשכנע את הגוים לקיים איזה מצוה, אולי ילמדו מהם גם ישראל.
אולי כדאי ללמד בני נח על הן צדק, על איסור רציחה, על הקרבת קרבנות, ועל התשובה לא לטובתם שלהם אלא לטובתנו. שמא ואולי ילפי גם מתקנתא.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.