בריסק והחזון איש – דרכי הלימוד

בעקבות הקריאה מבית הועד, לאסוף מאמרים בנושא של דרכי הלימוד, התקבלו כמה וכמה מאמרים בהיקפים שונים ובכמה רמות עיון.

תוך כדי חיפוש אחר מאמרים בתחום, נתקלתי בספר בשם ‘יסודות ועקרונות, פרשנות התלמוד’ מאת אליהו הכהן מרגליות מבני ברק, מהדורה שנייה אדר ב תשע”ו.

המחבר עוסק בגישתם של רבי חיים מבריסק והחזון איש בפרשנות התלמוד, כמייצגים גישות שונות באופן קיצוני המנוגדות זו לזו. הספר טבול בד’ אמות של תורה וקיום ההלכה ומשויך לבית המדרש המסורתי. מבין כותלי הספר ניכר המחבר כתלמיד חכם שעיון התורה אומנותו. אעפ”כ השכלתו של המחבר רחבה, הכתיבה היא בעברית תקנית, ההגדרות נכתבו במונחים לועזיים הלקוחים מעולם המדע הכללי ותוך כדי השוואה אליהם.

הספר מסיב לקורא בה שעות של עונג רוחני אינטלקטואלי, תוך כדי צפייה במסע שעורך המחבר בחשיבה התורנית המרכזית של המאה וחימשים השנים האחרונות. המחבר תופס את השור בקרניו, מעמיד את דרכי החשיבה של רבי חיים והחזו”א על השולחן, משתמש בכלי איזמיל מחודדים, בוקע לנבכי דבריהם, מנתח את אופיים, דן בתוצאות הניתוח ומניח תשתית להמשך פיתוח החשיבה התורנית בעולם משתנה.

אמור מעתה, כל כתיבה על דרכי הלימוד של רבותינו הממוקמים בין רבי חיים והחזון אי”ש, ואלו הם רוב המאמרים שהתקבלו לבית הוועד, חייבת להתייחס לדברים שנאמרו בספר הזה, המנתח את דרכם ביושר, בהבנה, בעומק ובהיקף.

כפי שכותב המחבר, גם רבי חיים וגם החזון אי”ש אינם בדיוק ממשיכים את דרך הלימוד המסורתית מהראשונים והאחרונים, על כל ההבדלים שביניהם. לכן ניתוח דרכם אינה נוגעת כמעט בשלל ההבדלים שבין חכמי הראשונים והאחרונים הצריכים תלמוד ומאמרים על חכמים אלו ימשיכו להתקבל בברכה.

להלן תוכן העניינים של הספר:

יסודות ועקרונות פרשנות התלמוד

הקדמה

מבוא

חלק א: משקל הפילוסופיה של ההלכה והשלכותיה על יישומה של ההלכה

א.      יחסם של החזו”א ורבי חיים מבריסק להנמקה ולפורמליזם ההלכתי

ב.      התיאורטיקן לעומת הפרקטיקן

ג.       השפעת אפי הטקסט ההלכתי על הגישה הפרשנית

ד.      דוגמאות לפרשנות הסוגיה התלמודית

ה.      התייחוסתם של שתי הגישות, כל אחת לרעותה

ו.        השלכות בפסיקה ההלכתית של שתי הגישות

חלק ב: ביטויים לתאולוגיה של החזו”א ורבי חיים מבריסק בפרשנותם לטקסט ההלכתי

א.      ההנמקה ההלכתית אצל החזו”א

ב.      גמישות מחשבתית, פרקטיות והזדהות עם ההיגיון האנושי והחברתי אצל החזו”א

ג.       השפעת החזו”א על תלמידיו וממשיכי דרכו

ד.      עולם המוזגים המופשטים של רבי חיים מבריסק

ה.      דרך כתיבתו של רבי חיים מבריסק

ו.        אקטיביזם הלכתי ורעיוני היוצא מעבר לתחום ההלכה הטהורה אצל החזו”א

חלק ג: גישות ביניים אצל פרשני התלמוד

סיכום

נספחים

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.