בריסקר כל החיים? עדיין יש לך סיכוי!

לכל המיואשים מלימוד אמיתי (להבדיל מ”חקירות חיצונות”) כיון שבאו בשנים, ומפחדים מלעג הבריות קורא החזון איש:

מעט חוצפה, מעט עזות, ותראה נכוחות, ומה נחשב מחשבת בן תמותה בשר ורוח כחלום יעוף, ולמה תכנע מראות עיניו, ולמה לא תכנע מכלימת עולם המאיימת עליך בהשארך ריק, מיגע לריק ונולד לבהלה. חזק נא בן אדם חזק ולבוש אומץ, חגור מרץ, והוי שקוד ללמוד הלכה.

מקור: אמונה ובטחון חזו”א פ”ג סי’ כ”ז

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.