בעל ה’נודע ביהודה’ על איסור שעטנז

על כן עורו נא והתעוררו נא, חזקו ואמצו לאחוז במדת התשובה, לא מבעיא עבירות שבגלוי כמו לבישת שעטנז, שבעו”ה פשתה המשפחת בגד בוגדים בגדו, וקונין פשתן מן הבא בידם בלי חותם ב”ד, וחוטי קנבוס קונים מא”י ואפילו מישראל אם אין החוטין נטוים בביתו, אין כאן הכשר, וגם נותנים הבגדים לתפור לאומן אינו יהודי, וכבר גזרנו על זה בגזרת ב”ד, וכמה מכשולים כבר נמצאו ורחמנא ליצלן מעון חמור הזה, ואותיותיו מעידין על גודל עונשו, שעטנז אותיות שטן עז ויום אחד אם לבוש בשעטנז אין תפלתו נשמעת ארבעים יום.

–  Rabbi Yechezkel Landau, Drushei Tzlach 8, ‘Shabbos Teshuvah’

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.