ביטול מצות סוכה בזכות המדינה

מי שאסור בכלא פטור מסוכה, כי נאמר “תשבו כעין תדורו”, מה דירה עושה אותה האדם במקום שאינו מצטער לישב שם, כך סוכה אינו מחוייב לעשותה אלא במקום שחפץ לקבוע דירתו שם, ובית האסורים מקום צער הוא ואינו חפץ להיות שם אפילו שעה אחת, פשוט שלא חייבוהו חז”ל לעשות סוכה ולשבת בה במקום שמצטער, דמצטער פטור מן הסוכה.

ואין לו להחמיר ולעשות סוכה, דכל הפטור מדבר ועושהו נקרא ‘הדיוט’ וברכתו לבטלה, דכיון שאינו מחוייב בסוכה מהדין איך יאמר “וציוונו לישב בסוכה”?!

(שו”ת “פעולת צדיק” ח”ב קצ”ז)

מתוך נר לשלחן שבת, גליון 544# תשע”ז

לרשימת התפוצה: [email protected]

א”ה, אולי המחבר מדמה למזוזה, שדירה בעל כרחו לאו שמיה דירה, וי”ל.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.