בורא ונברא: מי משרת את מי?

רבי חייא רבה ורבי ינאי, חד אמר עליו על סולם וחד אמר עליו על יעקב. מאן דאמר עליו על הסולם, ניחא. אלא למ”ד עליו על יעקב, מי מתקיים עליו?

א”ר יוחנן, הרשעים מתקיימין על אלהיהם, ופרעה חולם והנה עומד על היאור, אבל הצדיקים אלהיהם מתקיים עליהם, שנאמר והנה ה’ נצב עליו ויאמר אני ה’ אלקי אברהם.

בראשית רבה ס”ט ג’

לא המצאתי מתוך ישעיהו ליבוביץ! אפשר לבדוק בפנים.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.