אנן לא מסרינן נפשין אקדושת השם

מתוך אתר כיכר השבת:

הגאון רבי יהודה אריה דינר פסק לאחד השואלים כי מותר לו לשבור אייפון פסול של חברו מאחר וכך מצילו מהגיהנום ומצטט את הגמרא הקובעת שמותר לקרוע בגד של אישה שהולכת שלא לפי הדין (חרדים)

הרב דינר משיב כי הוא אף עושה בכך מצווה משום שמציל את חברו מדינה של גיהינום, ובכך מסתמך הגרי”א דינר על פסקיהם של מרנן הגר”נ קרליץ ושר התורה הגר”ח קנייבסקי ועל שו”תים נוספים.

הרב מצטט את הגמרא במסכת ברכות הקובעת שמותר לקרוע בגד של אשה שהולכת שלא לפי הדין, וכותב כי “והא דכתב ה’משך חכמה’ שרחל מתה משום שגנבה התרפים אע”פ שעשתה זאת להפרישו מעבודה זרה יש לומר שהתם הוא לפני מתן תורה אבל לאחר מתן תורה ‘כל ישראל ערבים זה לזה'”.

זה עוד לא אומר שלא תצטרך לשלם על כך בבתי ה”משפט” של המדינה, בדיוק כמו רבי אדא בר אהבה…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.