אם זה תורה, מדוע זה לא עובר בשפת התורה?

ציטוט “קדושת ציון” בגליון מס’ #3 עמ’ 5, במדור אז נדברו בדיון על הבעיות בחינוך ביידיש – כשאין זה למטרת התבדלות מהרשעים:

כשילד מתרגל כבר בתחילת לימודיו לתרגם דבר מובן לבלתי מובן, נחקק בלבו שהתורה זרה ומנוכרת ולא מובנת, וזה משפיע עליו עד זיבולא בתרייתא.

אתה מסתמא מכיר בשיעור שלך כמה כאלה, אין צורך להביא דוגמאות על דרכי לימוד שנראה שאפשר לומר אותם רק ביידיש, כלומר שבשפת התורה אין להן מקום.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.