אליטיזם באדרא

ז”ל זוהר הקדוש ח”ג דף קל”ה א’:

מכאן אוליפנא, כל רישא דעמא דלא אתתקן הוא בקדמיתא, לית עמא מתתקנא, ואי איהו מתתקן כלהו מתתקנן, ואי איהו לא מתתקן בקדמיתא לא יכלין עמא לאתתקנא. מנלן, מעתיק יומין, דעד לא אתתקן הוא בתקונוי, לא אתתקנו כל אינון דבעו לאתתקנא, וכלהו עלמין אתחרבו, הדא הוא דכתיב (שם) וימלוך באדום בלע בן בעור.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.