איסור ‘שוק באשה ערוה’ פירושו מן הארכובה ולמטה

כותב הרב ברנד שליט”א (לקראת סוף העמוד כאן):

בגמרא (ברכות כד ע”א) כתוב אמר רב חסדא שוק באשה ערוה שנאמר (ישעיה מז) גלי שוק עברי נהרות וכתיב תגל ערותיך וגם תראה חרפתך על כן מחויבת לכסות השוק, ומבואר שגילוי שוק הוא פריצות וגם חרפה ובושה ללכת כך.

אולם מה זה שוק, אם זה למעלה מן הברך או למטה מן הברך. הנה הדברים מפורשים בין בפסוקים בין במשנה ובין בגמרא ששוק באדם הוא חלק התחתון מן הברך עד הקרסול, אף שבבהמה הוא יותר למעלה… אולם המ”ב (ס’ ע”ה ס”ק ב’) בשם הפמ”ג כתב ששוק הוא מן הברך ולמעלה, ולמד זה מבהמה, ומזה יצא שחיוב כיסוי למטה מן הברך הוא רק מצד המנהג, וממילא מקילים בגרביים ב40 דנייר, אולם באמת הוא חיוב גמור מצד הדין, וצריך כיסוי ממש בלי שום חורים ומן הראוי היה לכסות בשמלה עד הקרסול, ורק מן הקרסול ולמטה תלוי במנהג, ודברי המ”ב צע”ג. וכבר חלקו עליו, ע’ בזה בבית ברוך של הרב בנימין זילבר (שליט”א) [זצ”ל], וכן הרב ווזנר שליט”א, וכן החזו”א (או”ח ס’ ט”ז ס”ק ח’) ערער עליו, וכל מה שרצה לתרץ אינו עולה יפה, וא”א להכחיש כל הפסוקים והגמרות שמפורש ששוק באדם הוא חלק התחתון מן הברך עד הקרסול.

כעת יצא ע”ז ספר שלם בשם “בגדי תפארתך” של הרב יניב עסיס שליט”א, במחיר סמלי של 20 ש”ח בלבד. הזמנות בטלפון 0504137174 או [email protected]. לפרטים נוספים, ראו כאן.

הספר הועלה גם לאתר Hyehudi.org כאן.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.