אוי! אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים!

כמה עזות וחצפה יש לרשויות ורשעיהם, כמה צביעות וקלון במצח הבוגדים התובעים אותנו על פי אמה ומדה אשר מן התורה תלמדנו!

מפמפמים את עצמם על “כבוד האדם וחירותו”, “חוק שעות המנוחה”, “חופש מצפוני”, “נקיון כפיים”, וכולי, ומאשימים אותנו בביטולם ע”י קיום תורתנו הקדושה!

ראה לגברת אמת שפחה נואמת: לא כי, בנך המת ובני החי!

וז”ל הרש”ר הירש דברים ספל”א, התורה מקור של אורה ואמת לכל העולם: ממנו שתו – ושותים – כל העמים שה’ הפיץ את העם הזה ביניהם על בגידתו כו’. ממנו זרע השלום והאמת המצמיח ישועה לכלל האנושות, וכל העולם כולו, מדעת ושלא מדעת, קוצר את פריו כדי לחיות את נפשו…

נלאיתי להעתיק; כדאי לראות בפנים.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.