אוהב את עמו ישראל

שיר השירים רבה פרשה ג’ כ”ה

בעטרה שעטרה לו אמו, א”ר יוחנן שאל רשב”י את רבי אלעזר ברבי יוסי אמר לו אפשר ששמעת מאביך מהו בעטרה שעטרה לו אמו אמר לו הן אמר לו היאך אמר לו למלך שהיתה לו בת יחידה והיה מחבבה יותר מדאי והיה קורא אותה בתי ולא זז מחבבה עד שקרא אותה אחותי ולא זז מחבבה עד שקרא אותה אמי כך היה מחבב יותר מדאי הקב”ה לישראל וקראן בתי הה”ד (תהלים מ”ה) שמעי בת וראי ולא זז מחבבן עד שקראן אחותי שנא’ (שיר ה’) פתחי לי אחותי רעיתי ולא זז מחבבן עד שקראן אמי שנא’ (ישעיה נ”א) הקשיבו אלי עמי ולאומי אלי האזינו ולאמי כתיב עמד רשב”י ונשקו על ראשו ואמר אלו לא באתי אלא לשמוע מפיך הטעם הזה דיי

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.